home    artikelen spiritualiteit    reageren   nieuwsbrief 

 

 

mystiek

 

Ĝ    Wat is mystiek

Ĝ    De houding van de kerken

Ĝ    Emanente of immanente God

 


 

Wat is mystiek

 

Een mysticus is iemand die op een overweldigende wijze de tegenwoordigheid ervaart van iets dat hemzelf overstijgt en veel werkelijker is dan al hetgeen men doorgaans voor werkelijk aanziet. Tevens voelt de mysticus zijn ikheid verdwijnen, zijn opgeslotenheid in zichzelf wordt opgeheven.

 

Uit P. Mommaers, 'Wat is mystiek?'

 

In iedere mens is een goddelijke vonk aanwezig als kern van de mens. Het goddelijke – het Koninkrijk Gods - is in ons en vlak om ons heen. De kunst is er oog voor en oren naar te hebben.


Bert Stoop en Titus  Rivas

 

In het proces van ontwaken ga je je verhalen doorzien.

   

         Maaike Dijkstra

 

Spiritualiteit heeft te maken met het doorzien van je verstand, het denken, en  je gedachtenpatronen en het beseffen dat jij, de observeerder van dat allemaal, iemand anders bent.

bedrock.nl

 

 

Maar toen ik Hem zag, viel ik voor zijn voeten neer. Ik zag immers heel de weg waarlangs ik nu tot Hem geleid was en ik begreep ook dat er me nog zeer veel te doen stond om daarnaar te léven.

 

Hadewijch

 

Zij die hun gezichtsvermogen verloren, gingen de hele schepping zien, stralend in hun eigen licht. Zij die zich aan hun eigen zicht vastklampen, blijven blind als vleermuizen in het volle licht.

 

Kabir

Bron: soefisme

 

Als we de spirituele weg gaan, en we vragen hulp aan de in ons levende geest, zullen we de antwoorden vinden op al onze vragen: door droom, visioen, teksten of bijzondere gebeurtenissen.

 

Boek: Roos van den Bergh: Geestkracht

 

Wanneer we eenmaal een relatie hebben ontwikkeld met onze innerlijke gids en leraar, hebben we toegang tot een onfeilbare bron van wijsheid en leiding, die altijd in onszelf aanwezig is.

 

Zie ook: vind je eigen gids

tekst  of geleide fantasie 

 

Zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

Matt. 7:7

 

Zoek een gids die u de weg wijst naar de poort van Gnosis. Daar is het stralende licht, dat vrij van duisternis is. Daar houden zij de blik des harten gericht op Hem die gezien wil worden. Want men kan hem niet horen, noch met woorden beschrijven, noch met de ogen zien, maar alleen met de geest en het hart.

 

Uit: Corpus Hermeticum

 

Bidden is niet praten tegen God, bidden is luisteren naar God.

 

Bert

 

Een leerling zei: Ontwaken is totale onthechting. De meester zei: Zelfs van het onthechten.

(Geciteerd door Hans van Dam.)

Zie ook: Dwaalgesprekken

 

Iedere gedachte is het werk van het ego. Laat daarom alle gedachten los.

 

Indien ge in staat zijt een tijd te zwijgen in uw gehele wil en uw zinnen, dan zult ge de onuitsprekelijke woorden Gods horen.

 

Jacob Böhme

 

Ik zal u geven wat geen oog gezien heeft, geen oor gehoord, en geen hand aangeraakt, en wat bij geen mens in de geest is opgekomen.

 

Thomas evangelie

 

God vervloekt nooit iemand, vertoornt zich nooit op iemand, leidt nooit iemand in verzoeking; niemand wordt door Hem gestraft, en nog minder vervloekt.

 

Swedenborg


.
Er is een dieper weten dan wat je met je hersens kunt bedenken. Je kunt er een gewoonte van maken om naar dat intuïtieve weten te luisteren. Bij grote maar ook bij kleine beslissingen. Als je met een vraag zit, zet je lichaam dan in beweging door dansen of wandelen of maak door meditatie contact met je lijf.  Door diepe ontspanning kan het antwoord vanzelf naar voren komen. Vertrouw op het gevoel in je buik. Bij een intuïtieve beslissing valt jouw persoonlijke waarheid samen met de waarheid van het universum. Kijk ook  naar hoe je je eerste impulsen bedwingt, misschien met overwegingen als: 'het is niet verstandig of  beleefd', 'het zou me in moeilijkheden kunnen brengen', 'denk toch eerst eens na voor je wat doet'. Angst dus. En wie is er bang? Je ego. Voor risico's, voor kritiek van anderen of van jezelf. Maar het ego is op een nog veel dieper niveau bang: intuïtie brengt vaak beslissingen die tegen je vermeende eigenbelang, het ego dus, ingaan,  het brengt je bij je hogere zelf dat dienend en nederig is. Uiteindelijk betekent dat het einde van het ego.

 

N.a.v. Gabrielle Roth: Connections: The five treads of intuitive wisdom.

Tarcher/Penguin, 2004

Toen het onderbewuste bij Jung doorbrak beschreef hij dat alsof er een stroom van beelden  kwam die hij niet kon  tegenhouden. Hij was bang om erin te verdwalen, er aan onderdoor te gaan. Wat hem redde was zijn vermogen om betekenis te geven aan de beelden en zin te geven aan wat hem in zijn fantasie overkwam.

 

 

Religieus zijn - als een gezonde menselijke ontwikkeling - wordt door 11 van de 13 geïnterviewde psychiaters verworpen.

 

J.A. Fiselier e.a.

 

Zie ook: psychose anders

 

 

De houding van de gevestigde kerken

 

Gnosis (mystieke kennis) wordt door veel religieuze instituten als bedreigend gezien, omdat een mysticus geen bemiddelaars (priesters e.d.) nodig heeft. 

 

Jacob Slavenburg: De Hermetische Schakel.

Deventer: Ankh-Hermes, 2003

 

Nour ontdekte hoe hij vuur kon maken. Hij gaf dat geheim aan verschillende groepen mensen door.

Totdat een van die groepen dacht dat hij een gevaar was, en ze hem doodden.

Eeuwen later was er een gemeenschap waar alleen de priesters het geheim van het maken van vuur mochten weten. De priesters baden in weelde, het volk was arm.

Een tweede gemeenschap aanbad de werktuigen, terwijl een derde een beeld van Nour aanbad.

De vierde gemeenschap kende het maken van vuur alleen als legende. De vijfde gemeenschap maakte daadwerkelijk vuur en leefde in voorspoed.

 

Uit Idries Shah: Derwishen vertellen.

Deventer: Ankh-Hermes, 1976

 

 

God buiten je of binnen je?

 

Sommigen ervaren God als een kracht buiten zichzelf die ze kunnen horen als ze zelf heel stil zijn. Anderen ervaren God diep in zichzelf, als hun eigen kern, maar ook alleen dan als het eigen denken is gestopt.

b.h.

 

In de gnosis is zelfkennis godskennis.

 

Jacob Slavenburg: De Hermetische Schakel.

Deventer: Ankh-Hermes, 2003

 

Diep in mijn eigen innerlijk stilte vind ik mijn levenskracht. Als ik alleen ben vind ik mijn eigen ziel. In het niets ontdek ik alles wat ik ben.

 

Ds. Jogchum Dijkstra

 

Stil, geen ingewikkeldheid, geen concepten of overtuigingen, niets wat veranderd hoeft te worden. De geest kijkt naar zichzelf.

 

Nyoshul Khenpo Rinpoche

 

God is stilte. Er zijn verschillende omschrijvingen, verschillende namen in diverse culturen en tijdperken. Hoe het ook benoemd wordt, welke rituelen er ook aan gewijd zijn, de essentie is stilte.

 

pure silence

 

Alle narigheid komt hieruit voort, dat God voor mij niet is de gans andere, de emanente, maar het meest eigene, dat wil zeggen: de immanente.

 

Gerard Reve  

 

 

home     artikelen spiritualiteit     reageren    nieuwsbrief